Wesprzyj ORATOR

baner 1%

Wyszukiwarka

Statut

STATUT FUNDACJI MAŁYMI KROKAMI

Postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja pod nazwą “Fundacja Małymi Krokami”, zwana w dalszej treści statutu “Fundacją”, została ustanowiona w dniu 15.02.2011 roku aktem notarialnym sporządzonym przed Agnieszką Sułek – asesorem notarialnym w Żarach, zastępcą notariusza Małgorzaty Matyi, za numerem repertorium A 1351/2011. Założyciel zwany jest w dalszej części statutu “Fundatorem”.

2. Fundacja działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., nr. 46, poz. 203 z późn. zm.), w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.)oraz w niniejszym statucie.

§2

1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

2. Siedziba Fundacji znajduje się w Żarach.

3. Fundacja ma prawo powoływania podległych sobie jednostek.

4. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym
lub zbliżonym charakterze działania.

5. Fundacja może uczestniczyć w spółkach i innych formach prawnych.

§3

Fundacja może ustanowić odznaki honorowe i przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w realizacji celów obranych przez Fundację.

Cele i formy działania

§4

Celami Fundacji są:
1. podejmowanie i wspieranie działań służących dobru rodziny,

2. podejmowanie i wspieranie działań służących dobru osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych, seniorów i innych osób potrzebujących wsparcia w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej,

3. wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.,
4. zbieranie funduszy na rzecz osób, o których w pkt. 1 i 2 oraz instytucji pozarządowych,

5. pomoc finansowa, rzeczowa i edukacyjna osobom wymienionym w pkt. 1 i 2,

6. prowadzenie działań edukacyjnych, skierowanych przede wszystkim do rodzin, osób wymienionych w pkt. 2 i instytucji pozarządowych,

7. propagowanie cnót i wartości  chrześcijańskich,
8. lobbing na rzecz rozwiązań społecznych, prawnych i ekonomicznych sprzyjających rodzinie, osobom wymienionym w pkt. 2 oraz rozwojowi organizacji pozarządowych.

§5

1. Fundacja realizuje cele poprzez:

  1. organizowanie wsparcia (psychologicznego, zdrowotnego, zawodowego, itd.) dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych, seniorów i innych osób potrzebujących wsparcia w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej,
  2. promocję wytworów i działalności społecznej i zawodowej osób, o których w pkt. 1,
  3. edukację i promocję dobrych praktyk w zakresie pozyskiwania środków finansowych na działalność w dziedzinach społecznych, kulturalnych, zdrowotnych, edukacyjnych i w zakresie dobroczynności,
  4. organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów i innych form edukacyjnych dla osób, o których w pkt. 1 oraz dla instytucji działających na ich rzecz,
  5. prowadzenie programów, akcji i kampanii społecznych prowadzących do  rozwiązywania problemów osób, o których w pkt. 1 oraz do rozwoju instytucji pozarządowych,
  6. organizowanie i finansowanie zbiórek pieniężnych na rzecz osób, o których w pkt. 1 oraz innych instytucji pozarządowych,
  7. pomoc rzeczową i finansową dla osób, o których w pkt. 1 w Polsce i innych krajach,
  8. organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej, filmowej i multimedialnej w zakresie określonym w celach fundacji,
  9. prowadzenie i finansowanie badań naukowych w sprawach społecznych i ekonomicznych, a w szczególności w sprawach związanych z funkcjonowaniem rodziny,
  10. organizowanie i finansowanie naboru i szkolenia wolontariuszy.

2. Fundacja prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego we wszystkich działaniach wymienionych w ust. 1 pkt. 1-10.

3. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych.

Organy Fundacji

§6

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

§7

1. Zarząd Fundacji składa się z od 2 do 5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa i jest powoływany na czas nieoznaczony przez Fundatora.

2. Fundator może wyznaczyć, co wymaga formy pisemnej, osobę fizyczną lub prawną, która przejmie wykonanie powyższego uprawnienia.

3. Fundator może być członkiem Zarządu.

4. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jeden z członków Zarządu.

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
1) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu, a w przypadku Prezesa na ręce Fundatora,
2) śmierci członka Zarządu,
3) odwołania przez Fundatora, gdy członek organu nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków oraz w przypadku rażącej niegospodarności.

6. Do zakresu obowiązków Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji zgodnie z postanowieniami statutu, a w szczególności:
1) wyznaczanie głównych kierunków rozwoju i działania Fundacji,
2) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
3) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
4) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
5) tworzenie oraz likwidacja jednostek organizacyjnych Fundacji,
6) przestrzeganie i realizacja celów, zadań i programów Fundacji,
7) rzetelne, staranne i efektywne dysponowanie środkami Fundacji,
8) opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji,
9) powoływanie, w miarę potrzeb, specjalistycznych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych,
10) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania pracowników oraz wielkości środków na ich wynagrodzenia i nagrody.

7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

8. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, powiadamiając wszystkich członków Zarządu co najmniej na 3 dni przed planowanym spotkaniem.

9. Zarząd podejmuje uchwały we wszystkich sprawach zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków organu, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Majątek i dochody Fundacji.

§8

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski Fundacji w wysokości 600 zł, na który to fundusz składają się pieniądze w wysokości 600 zł.
2. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.
3. Zobowiązania majątkowe do swej ważności wymagają podpisu jednego członka Zarządu lub osób przez Zarząd upoważnionych.

§9

1. Dochodami Fundacji w szczególności są:
1) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,
2) darowizny, zapisy, dotacje i inne świadczenia od osób fizycznych i prawnych,
3) środki ze zbiórek i imprez publicznych,
4) z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
5) dochody z działalności gospodarczej,
6) wpływy z udziałów w zyskach osób prawnych i dywidendy,
7) odsetki bankowe.

2. Dochody pochodzące z zapisów, darowizn i dotacji mogą być używane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy lub organy dotujące nie zastrzegli konkretnego przeznaczenia.

3. Cały dochód Fundacji przeznaczany jest na jej działalność statutową.

§10

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie woli o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§11

1.Fundacja nie udzielania pożyczek i nie zabezpiecza zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2. Fundacja nie przekazuje swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób  trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na  preferencyjnych warunkach.

3. Fundacji nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

4. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Działalność gospodarcza Fundacji.

§12

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – działalność gospodarczą, z której dochody będą przeznaczone na realizację jej celów. Fundacja może także uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i innych formach organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą.

2. Fundacja jest obowiązana do uzyskania właściwych koncesji lub zezwoleń dla tych rodzajów działalności gospodarczej, których podjęcie lub prowadzenie, zgodnie
z obowiązującym prawem, jest uzależnione od ich otrzymania. Działalność taka zostanie podjęta przez Fundację dopiero po uzyskaniu koncesji lub zezwolenia.

3. Działalność gospodarcza może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację lub w formie wyodrębnionych jednostek organizacyjnych działających na podstawie regulaminu ustalonego przez Zarząd.

Postanowienia końcowe.

§13

Zmiana statutu i celu Fundacji wymaga uchwały Fundatora lub w przypadku jego śmierci – jednomyślnej decyzji Zarządu.

§14

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inna fundacją. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. Decyzję w przedmiocie połączenia Fundacji podejmuje Fundator w drodze uchwały.

§15

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.

2. Decyzję w przedmiocie likwidacji fundacji podejmuje Fundator w drodze uchwały.

3. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator wyznaczony przez Fundatora.

4. Szczegółowe przeznaczenie składników majątku pozostałego po likwidacji Fundacji określa Fundator. O stwierdzeniu likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku zawiadamia się właściwego Ministra.

§16

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do rejestru fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nasi Partnerzy

Nawigacja w Stopce strony


Własność i Twórcy

2012 © Fundacja Małymi Krokami | Projekt i wykonanie Dobra Kompania